Hugin & Munin “En rödarmist i Tyskland"
februari 1/2007  S. 10-11
 
 

RECENSION

EN RÖDARMIST I TYSKLAND

 

Text: Jan Erik Walter
Bild:  Ersatz förlag

 

Andra världskrigets - eller det Stora Fosterländska krigets - roll i den 
sovjetiska och ryska historieskrivningen går knappast att överdriva. 
Här recenseras en bok som ger en ögonsvittnesskildring av livet som 
rysk soldat i Tyskland i slutet av och strax efter kriget.

 


 

Stark, modig, kunnig, självuppoffrande och foster­landskär idealist. Därtill helst ungkommunist eller partimedlem. Det är den bild av den sovjetiske sol­daten regimen i forna Sovjetunionen ville förmedla genom litteratur, filmer och andra media. Det var en bild, vars sanningshalt vi i min generation inte hade någon möjlighet att själva bedöma, förrän några få av oss fick möjlighet att i tjänsten besöka sovjetiska förband. Vi kunde då konstatera att den sovjetiske soldaten nog var ganska lik den svenske, i varje fall var han ingen superman. I någon mån började bilden också korrigeras i samband med tö­vädret i Sovjet under Chrusjtjov, vilket bland annat resulterade i en del filmer i början av 60-talet som fick oss att höja på ögonbrynen (till exempel Ballad om en soldat).

Det var därför följande boktitel väckte stor nyfikenhet: Tysk dagbok 1945 - 46. En sovjetisk officers anteck­ningar. Skulle boken ge ett initierat svar på frågan om de sovjetiska soldaternas uppträdande, inte bara i Tyskland utan också i de ”befriade” allierade länderna i det så kallade Östeuropa?

Boken utgörs av funderingar, upplevelser och brev, vilka nedtecknats av en viss Vladimir Gelfand. År 1942 anmälde han sig till krigstjänstgöring. Efter några år av strider och reträtter men också framgångar hamnade Gelfand som chef för en granatkastarpluton i 301. skyttedivisionen, som ingick i I. vitryska fronten under generalen, se­dermera marskalken Zjukov. Detta innebar att han hade ”turen” att delta i fälttåget mot Tysklands hu­vudstad, något som fyllde honom med viss hänfö­relse. Dessförinnan hann han befordras till löjtnant och bli fullvärdig medlem av kommunistpartiet.

Gelfand hade dock inte tänkt sig en bana som yrkesofficer. Hans håg låg mera åt det litte­rära hållet och som hängiven kommunist ville han helst ägna sig åt partiarbete och skrivande, något han också tidvis fick göra, då han så långt det gick eftersträvade befattningar, som inte alltid låg mitt i stridslinjen. Därmed inte sagt, att han skulle ha varit feg. Han deltog i åtskilliga drabbningar med livet som insats.

Den första anteckningen är daterad den 13 januari 1945 och den sista den 27 september 1946. Vi får följa hans väg via Polen in i Tyskland och Text:

mot Berlins intagande och därefter under tiden som ockupationsmaktens officer ytterligare ett drygt år efter krigsslutet.

Det är självklart intressant att ta del av det som rör sig i huvudet på en ung man under så tur­bulenta förhållanden. Gelfand var bara 22 år när Tyskland kapitulerade. Det som mest förvånar är att han överhuvudtaget hade tid att skriva ner sina anteckningar, att han hade tillgång till papper och plats att skriva. Det vittnar förstås om att krig inte bara består av drabbningar och elände utan också kunde avbrytas av tidvis ganska långa andhämtningsperioder.

Anmärkningsvärt med tanke på hans partiengagemang är, att han i sina an­teckningar inte berör ideologiska frå­gor och att han gärna tar upp, att han mycket ofta kommer i konflikt med sina överordnade och officerskamrater. Om många har han hårda ord att säga, och han föraktar de ögontjänare, som det enligt honom fanns gott av i leden. Flera gånger klagar han på att andra fått medaljer men inte han. Överlag får man ett intryck av virrvarr, dåligt ledarskap och dålig disciplin i Röda armén. Hans motgångar - han hade ju också viss medgång - kan möjligen förklaras av hans något komplicerade personlighet. Dock berör han knappast att anledningen också kunde ha varit hans judiska bakgrund. Ty redan nu tilltar en antisemitism som tog sig åtskilliga drastiska uttryck under efterkrigs­tiden.

Intressant är hans syn på tyskar, som ju offici­ellt skulle hatas. Något hat finns inte. Han uppvaktar rentav gärna tyska flickor och umgås utan fördomar med folket i det ockuperade landet. Han var noga med att uppträda korrekt mot de besegrade, vilket - enligt vad han själv uppger - knappast kan sägas om många av hans kolleger i Röda armén. Kanske hans bakgrund och internationalistiska syn, som ju präglade en och annan kommunistisk entusiast på 30-talet, hade en del i detta. Icke desto mindre läng­tade han hem, både till sina (frånskilda) föräldrar och till själva landet. Och om Ryssland kritiserades av tyskar i folkvimlet, ställde han alltid upp till rys­sarnas försvar.

I boken får man också en bild av det djupa mänskliga och moraliska förfall och den illusionslöshet, som drabbade tyskarna efter krigsförlusten, liksom befolkningens materiella nöd. Frågan är för­stås om ryssarna hade det så mycket bättre materi­ellt sett. Lite av detta skymtar också fram i Gelfands anteckningar om penningförsändelser till anhöriga och inköp av föremål som de utblottade tyskarna sålde för en spottstyver på gator och torg. Men rys­sarna kunde åtminstone trösta sig med segerns söt­ma.

Ockupationstiden för hans del präglas, att döma av hans anteckningar, av måhända ännu större planlöshet än tidigare. Man får en känsla av att man inte riktigt visste vad man skulle göra av honom. Kanske ett uttryck för den inställning om männis­kans ringa värde, som man sett flera exempel på i det sovjetiska samhället.

Man kan beklaga, att Gelfand inte bearbetat sina anteckningar och gjort regelrätta memoarer av dem, i all synnerhet som han ju själv gärna fram­ställde sig som författare. Nu blir intrycket något kalejdoskopiskt och man tappar ibland samman­hanget. Det uppvägs dock av att boken försetts med initierade kommentarer och en kortfattad biografi över Gelfand av Elke Zjerstjanoj.

För Hugin & Munins läsare kan det vara av särskilt intresse att boken på ett mycket förtjänst­fullt sätt översatts från ryska av Lars Wiklund, före detta chef för Försvarets tolkskola.

 

Vladimir Gelfand
Tysk dagbok 1945-46.
En sovjetisk officers anteckningar.
Urval och kommentarer: Elke Zjerstjanoj.
Översättning: Lars Wiklund
Ersatz
ISBN 10:91-88858-21-9

FM UndSäkC
F
örsvarets Tolkskola
Box
611
751 25
UPPSALA

Tel: 018-19 60 00 (vxl).
E-post: thomas.rosen@mil.se

För festkommittén
Thomas Rosén

Hugin & Munin är Befälsföreningen Militärtolkars medlemstidning.
Tidningen distribueras i tryckt format till föreningens medlemmar,
men finns också på www.militartolkar.org i PDF-format.

Redaktör


© Hugin & Munin 2007

               

 

 

 

           

           

Februar 1/2007 S. 10-11
REVIEW

EIN ROTARMIST IN DEUTSCHLAND

 
Text: Jan Erik Walter
Foto: Ersatz Verlage

 

World War II - oder des Großen Vaterländischen Krieges - die Rolle der
sowjetischen und russischen Geschichtsschreibung kaum übertreiben.
Hier zur Überprüfung gibt ein Buch, das einen Augenzeugen Bericht über das Leben als
Russischer Soldat in Deutschland am Ende und kurz nach dem Krieg.Stark, mutig, geschickt, Selbstaufopferung und Patriotismus Schneiden Idealist. Zusätzlich kann jeder ungkommunist oder Parteimitglied. Es ist das Bild des sowjetischen Soldaten Regime in der ehemaligen Sowjetunion wollte durch Literatur, Filme und andere Medien zu vermitteln. Es war ein Bild, deren Wahrheitsgehalt wir meiner Generation hatte keine Wahl zu verlängern, bis ein paar von uns hatten die Gelegenheit, um die Website der sowjetischen Truppen zu besuchen. Wir könnten dann sagen, dass die sowjetischen Soldaten war wohl ganz ähnlich wie die schwedische, zumindest war er kein Übermensch. Zu einem gewissen Grad, begann das Bild in dem Tauwetter in der Sowjetunion unter Chruschtschow, die unter anderem in einigen Filmen in den frühen 60. Jahrhundert, die uns zu den Augenbrauen (wie Ballade vom Soldaten) zu erhöhen mündete korrigiert werden.

Deshalb ist die folgende Buchtitel große Neugier geweckt: Deutsch Tagebuch von 1945 bis 1946. Ein sowjetischer Offizier Notizen. Wäre das Buch geben, eine fundierte Antwort auf die Frage der sowjetischen Soldaten das Verhalten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den "befreiten" verbündeten Ländern in der sogenannten Osteuropa?

Das Buch besteht aus Ideen, Erfahrungen und Buchstaben, wie von einem gewissen Vladimir Gelfand berichtet. Im Jahr 1942 trat er im Militärdienst. Nach ein paar Jahren der Kämpfe und Rückzüge, aber auch Erfolge Gelfand endete als Leiter der Mörser Zug in der 301. Shooting Division, die Teil war I. Weißrussischen Front unter General, später Marschall Schukow. Dies bedeutete, dass er "Glück" in der Kampagne gegen Deutschland Hauptstadt, die ihn mit einer gewissen Begeisterung teilnehmen konnte. Zuvor hatte er es geschafft, zum Leutnant befördert und ein vollwertiges Mitglied der Kommunistischen Partei.

Gelfand hatte nicht über eine Karriere als Berufsoffizier gedacht. Sein Geist war mehr auf die literarische Seite und als gläubige Kommunist, wollte er Zeit, um in der Partei der Arbeit und Schreiben, was er auch gelegentlich tun muss, einzugreifen, wenn er so weit wie gewünscht Positionen, die nicht immer in der Mitte der Schlacht Schnurverlegung ging. Das heißt, er wäre feige gewesen. Er nahm an mehreren Schlachten ihres Lebens.

Der erste Ton wird vom 13. Januar 1945 und die letzte am 27. September 1946. Wir folgen seinem Weg durch Polen nach Deutschland und Text:

gegen Berlin Einnahme und dann, während Besatzungsmacht Offizier weiter über ein Jahr nach dem Ende des Krieges.

Es ist offensichtlich interessant zu notieren, was los ist in der Seele eines jungen Mannes unter solchen turbulenten Bedingungen. Gelfand war erst 22 Jahre alt, als Deutschland kapitulierte. Was am meisten überrascht ist, dass er sogar noch Zeit aufzuschreiben seine Notizen, hatte er Zugang zu Papier und Platz zum Schreiben. Es zeugt von dem Krieg nicht nur aus Konflikten und Elend, sondern könnte auch durch gelegentliche ziemlich lange Pause Zeiträume unterbrochen werden.

Bemerkenswert ist, da seine Partei das Engagement ist, dass er in seinen Aufzeichnungen nicht auf ideologische Fragen beziehen und dass er in Anspruch nehmen würde, er ist sehr oft in Konflikt mit seinen Vorgesetzten und Kameraden kommen. Wenn viele hat er harte Worte zu sagen, und er verachtet die Augen der Diener, der nach ihm, es gab jede Menge des Gelenks. Mehrmals war er beklagt, dass andere Medaillen erhalten, aber nicht ihn. Insgesamt erhalten Sie einen Eindruck von Verwirrung, schlechte Führung und schlechte Disziplin in der Roten Armee. Sein Unglück - er hatte auch einige Wohlstand - kann durch seine etwas komplexe Persönlichkeit erklären. Jedoch Bedenken, dass der Grund er kaum in seiner jüdischen Herkunft gewesen sein könnte. Denn nun nimmt ein Antisemitismus, der mehrere drastischen Ausdruck in der Nachkriegszeit nahm.

Interessanterweise seine Sicht der Deutschen, würde die offiziell gehasst. Etwas Hass existiert nicht. Er wirbt sogar gerne deutsche Mädchen und Kontakte zu knüpfen, ohne die Vorurteile der Bevölkerung des besetzten Landes. Er hütete sich korrekt zu verhalten gegenüber den Besiegten, der - wie er sagt - kann man kaum von vielen seiner Kollegen in der Roten Armee gesagt werden. Vielleicht seinem Hintergrund und internationalistischen Vision, die Gelegenheits kommunistischen Enthusiasten in den 30er Jahren geprägt, hatte eine Rolle. Dennoch sehnte er sich nach Hause, sowohl seinen (geschieden) Eltern und das Land selber. Und wenn Russland wurde von den Deutschen in der Menge kritisiert, legte er immer auf der russischen Verteidigung.

In dem Buch erhalten Sie auch ein Bild von der tiefen menschlichen und moralischen Verfall und der Illusion, die die Deutschen nach dem Krieg Verlust widerfuhr, als auch der Bevölkerung körperliche Belastung. Die Frage ist, ob die Russen es so viel besser war in materieller Hinsicht. Einiges davon kann Glimpsed auch in Gelfands Notizen werden auf Überweisungen an Verwandte und Käufe von Gegenständen, die mittellosen Deutschen für einen Hungerlohn in den Straßen verkauft hervorgehoben. Aber die Russen könnten zumindest trösten sich mit der Süße des Sieges.

Beruf Zeit für seinen Teil, gekennzeichnet, wie aus seinen Aufzeichnungen, der vielleicht sogar größer als vor Ziellosigkeit. Man bekommt das Gefühl, dass niemand wirklich wusste, was sie von ihm halten. Vielleicht ein Spiegelbild der Haltung der Menschen wenig Wert, wie wir einige Beispiele in der sowjetischen Gesellschaft gesehen.

Man mag bedauern, dass Gelfand ist nicht seine Notizen aufbereitet und geradezu Memoiren von ihnen, vor allem, wie er selbst gerne präsentiert sich als Schriftsteller. Jetzt den Eindruck etwas kaleidoskopischen und manchmal verliert man den Kontext. Es wird durch die Tatsache, dass das Buch mit informierten Kommentar und eine kurze Biographie von Gelfand von Elke Zjerstjanoj versetzt vorgesehen.

Für Hugin & Munins Leser von besonderem Interesse für das Buch in einem sehr lobenswert Weise aus dem Russischen von Lars Wiklund, ehemaliger Direktor der Defense Language School übersetzt werden.

 
Vladimir Gelfand
Deutsch Tagebuch 1945-46.
Ein sowjetischer Offizier Notizen.
Auswahl und Kommentare: Elke Zjerstjanoj.
Übersetzung: Lars Wiklund
Ersatz
ISBN 10:91-88858-21-9


 •     Dr. Elke Scherstjanoi "Ein Rotarmist in Deutschland"
 •     Stern  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Märkische Allgemeine  "Hinter den Kulissen"
 •     Das Erste /TV/  "Kulturreport"
 •     Berliner Zeitung  "Besatzer, Schöngeist, Nervensäge, Liebhaber"
 •     SR 2 KulturRadio  "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Die Zeit  "Wodka, Schlendrian, Gewalt"
 •     Jüdische Allgemeine  "Aufzeichnungen im Feindesland"
 •     Mitteldeutsche Zeitung  "Ein rotes Herz in Uniform"
 •     Unveröffentlichte Kritik  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten vom Umgang mit den Deutschen"
 •     Bild  "Auf Berlin, das Besiegte, spucke ich!"
 •     Das Buch von Gregor Thum "Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert"
 •     Flensborg Avis  "Set med en russisk officers øjne"
 •     Ostsee Zeitung  "Das Tagebuch des Rotarmisten"
 •     Leipziger Volkszeitung  "Das Glück lächelt uns also zu!"
 •     Passauer Neue Presse "Erinnerungspolitischer Gezeitenwechsel"
 •     Lübecker Nachrichten  "Das Kriegsende aus Sicht eines Rotarmisten"
 •     Lausitzer Rundschau  "Ich werde es erzählen"
 •     Leipzigs-Neue  "Rotarmisten und Deutsche"
 •     SWR2 Radio ART: Hörspiel
 •     Kulturation  "Tagebuchaufzeichnungen eines jungen Sowjetleutnants"
 •     Der Tagesspiegel  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR  "Bücher Journal"
 •     Kulturportal  "Chronik"
 •     Sächsische Zeitung  "Bitterer Beigeschmack"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Krieg und Kriegsende aus russischer Sicht"
 •     Berliner Zeitung  "Die Deutschen tragen alle weisse Armbinden"
 •     MDR  "Deutschland-Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Jüdisches Berlin  "Das Unvergessliche ist geschehen" / "Личные воспоминания"
 •     Süddeutsche Zeitung  "So dachten die Sieger"
 •     Financial Times Deutschland  "Aufzeichnungen aus den Kellerlöchern"
 •     Badisches Tagblatt  "Ehrliches Interesse oder narzisstische Selbstschau?"
 •     Freie Presse  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Nordkurier/Usedom Kurier  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten ungefiltert"
 •     Nordkurier  "Tagebuch, Briefe und Erinnerungen"
 •     Ostthüringer Zeitung  "An den Rand geschrieben"
 •     Potsdamer Neueste Nachrichten  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR Info. Forum Zeitgeschichte "Features und Hintergründe"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Politische Literatur. Lasse mir eine Dauerwelle machen"
 •     Konkret "Watching the krauts. Emigranten und internationale Beobachter schildern ihre Eindrücke aus Nachkriegsdeutschland"
 •     Dagens Nyheter  "Det oaendliga kriget"
 •     Utopie-kreativ  "Des jungen Leutnants Deutschland - Tagebuch"
 •     Neues Deutschland  "Berlin, Stunde Null"
 •     Webwecker-bielefeld  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Südkurier  "Späte Entschädigung"
 •     Online Rezension  "Das kriegsende aus der Sicht eines Soldaten der Roten Armee"
 •     Saarbrücker Zeitung  "Erstmals: Das Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Neue Osnabrücker Zeitung  "Weder Brutalbesatzer noch ein Held"
 •     Thüringische Landeszeitung  "Vom Alltag im Land der Besiegten"
 •     Das Argument  "Wladimir Gelfand: Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Deutschland Archiv: Zeitschrift für das vereinigte Deutschland "Betrachtungen eines Aussenseiters"
 •     Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Rezensionen
 •     Online Rezensionen. Die Literaturdatenbank
 •     Literaturkritik  "Ein siegreicher Rotarmist"
 •     RBB Kulturradio  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Українська правда  "Нульовий варiант" для ветеранiв вiйни / Комсомольская правда "Нулевой вариант" для ветеранов войны"
 •     Dagens Nyheter.  "Vladimir Gelfand. Tysk dagbok 1945-46"
 •     Ersatz  "Tysk dagbok 1945-46 av Vladimir Gelfand"
 •     Borås Tidning  "Vittnesmåil från krigets inferno"
 •     Sundsvall (ST)  "Solkig skildring av sovjetisk soldat frеn det besegrade Berlin"
 •     Helsingborgs Dagblad  "Krigsdagbok av privat natur"
 •     2006 Bradfor  "Conference on Contemporary German Literature"
 •     Spring-2005/2006 Foreign Rights, German Diary 1945-1946
 •     Flamman  "Dagbok kastar tvivel över våldtäktsmyten"
 •     Expressen  "Kamratliga kramar"
 •     Expressen Kultur  "Under våldets täckmantel"
 •     Lo Tidningen  "Krigets vardag i röda armén"
 •     Tuffnet Radio  "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Norrköpings Tidningar  "En blick från andra sidan"
 •     Expressen Kultur  "Den enda vägens historia"
 •     Expressen Kultur  "Det totalitära arvet"
 •     Allehanda  "Rysk soldatdagbok om den grymma slutstriden"
 •     Ryska Posten  "Till försvar för fakta och anständighet"
 •     Hugin & Munin  "En rödarmist i Tyskland"
 •     Theater "Das deutsch-russische Soldatenwörtebuch" / Театр  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     SWR2 Radio "Journal am Mittag"
 •     Berliner Zeitung  "Dem Krieg den Krieg erklären"
 •     Die Tageszeitung  "Mach's noch einmal, Iwan!"
 •     The book of Paul Steege: "Black Market, Cold War: Everyday Life in Berlin, 1946-1949"
 •     Телеканал РТР "Культура"  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     Аргументы и факты  "Есть ли правда у войны?"
 •     RT "Russian-German soldier's phrase-book on stage in Moscow"
 •     Утро.ru  "Контурная карта великой войны"
 •     Телеканал РТР "Культура":  "Широкий формат с Ириной Лесовой"
 •     Museum Berlin-Karlshorst  "Das Haus in Karlshorst. Geschichte am Ort der Kapitulation"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Rote Fahnen über Potsdam 1933 - 1989: Lebenswege und Tagebücher"
 •     Das Buch von Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach: "Terra Transoderana: Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska"
 •     Das Buch von Sven Reichardt & Malte Zierenberg: "Damals nach dem Krieg Eine Geschichte Deutschlands - 1945 bis 1949" 
 •     Lothar Gall & Barbara Blessing: "Historische Zeitschrift Register zu Band 276 (2003) bis 285 (2007)"
 •     Kollektives Gedächtnis "Erinnerungen an meine Cousine Dora aus Königsberg"
 •     Das Buch von Ingeborg Jacobs: "Freiwild: Das Schicksal deutscher Frauen 1945"
 •     Закон i Бiзнес "Двічі по двісті - суд честі"
 •     Радио Свобода "Красная армия. Встреча с Европой"
 •     DEP "Stupri sovietici in Germania (1944-45)"
 •     Explorations in Russian and Eurasian History "The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945"
 •     DAMALS "Deutschland-Tagebuch 1945-1946"
 •     Das Buch von Pauline de Bok: "Blankow oder Das Verlangen nach Heimat"  
 •     Das Buch von Ingo von Münch: "Frau, komm!": die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Schwarzmondnacht: Authentische Tagebücher berichten (1933-1953). Nazidiktatur - Sowjetische Besatzerwillkür
 •     История государства "Миф о миллионах изнасилованных немок"
 •     Das Buch Alexander Häusser, Gordian Maugg: "Hungerwinter: Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47"
 •     Heinz Schilling: "Jahresberichte für deutsche Geschichte: Neue Folge. 60. Jahrgang 2008"
 •     Jan M. Piskorski "WYGNAŃCY: Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie"
 •     Deutschlandradio "Heimat ist dort, wo kein Hass ist"
 •     Journal of Cold War Studies "Wladimir Gelfand, Deutschland-Tagebuch 1945–1946: Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне. Солдатские дневники"
 •     Частный Корреспондент "Победа благодаря и вопреки"
 •     Перспективы "Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны: память, дискурс, орудие политики"
 •     Радиостанция Эхо Москвы & RTVi "Не так" с Олегом Будницким: Великая Отечественная - солдатские дневники"
 •     Books Llc "Person im Zweiten Weltkrieg /Sowjetunion/ Georgi Konstantinowitsch Schukow, Wladimir Gelfand, Pawel Alexejewitsch Rotmistrow"
 •     Das Buch von Jan Musekamp: "Zwischen Stettin und Szczecin - Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005"
 •     Encyclopedia of safety "Ladies liberated Europe in the eyes of Russian soldiers and officers (1944-1945 gg.)"
 •     Азовские греки "Павел Тасиц"
 •     Newsland "СМЯТЕНИЕ ГРОЗНОЙ ОСЕНИ 1941 ГОДА"
 •     Вестник РГГУ "Болезненная тема второй мировой войны: сексуальное насилие по обе стороны фронта"
 •     Das Buch von Jürgen W. Schmidt: "Als die Heimat zur Fremde wurde"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне: от советского к еврейскому?"
 •     Gedenkstätte/ Museum Seelower Höhen "Die Schlacht"
 •     The book of Frederick Taylor "Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany"
 •     Огонёк "10 дневников одной войны"
 •     The book of Michael Jones "Total War: From Stalingrad to Berlin"
 •     Das Buch von Frederick Taylor "Zwischen Krieg und Frieden: Die Besetzung und Entnazifizierung Deutschlands 1944-1946"
 •     WordPress.com "Wie sind wir Westler alt und überklug - und sind jetzt doch Schmutz unter ihren Stiefeln"
 •     Олег Будницкий: "Архив еврейской истории" Том 6. "Дневники"
 •     Åke Sandin "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Michael Jones: "El trasfondo humano de la guerra: con el ejército soviético de Stalingrado a Berlín"
 •     Das Buch von Jörg Baberowski: "Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt"
 •     Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft "Gewalt im Militar. Die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg"
 •     Ersatz-[E-bok] "Tysk dagbok 1945-46"
 •     The book of Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin: "Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914-1945"
 •     Елена Сенявская "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат и офицеров (1944-1945 гг.)"
 •     The book of Raphaelle Branche, Fabrice Virgili: "Rape in Wartime (Genders and Sexualities in History)"
 •     БезФорматаРу "Хоть бы скорей газетку прочесть"
 •     ВЕСТНИК "Проблемы реадаптации студентов-фронтовиков к учебному процессу после Великой Отечественной войны"
 •     Все лечится "10 миллионов изнасилованных немок"
 •     Симха "Еврейский Марк Твен. Так называли Шолома Рабиновича, известного как Шолом-Алейхем"
 •     Annales: Nathalie Moine "La perte, le don, le butin. Civilisation stalinienne, aide étrangère et biens trophées dans l’Union soviétique des années 1940"
 •     Das Buch von Beata Halicka "Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945 - 1948"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     "آسو  "دشمن هرگز در نمی‌زن
 •     Уроки истории. ХХ век. Гефтер. "Антисемитизм в СССР во время Второй мировой войны в контексте холокоста"
 •     Ella Janatovsky "The Crystallization of National Identity in Times of War: The Experience of a Soviet Jewish Soldier"
 •     Всеукраинский еженедельник Украина-Центр "Рукописи не горят"
 •     Bücher / CD-s / E-Book von Niclas Sennerteg "Nionde arméns undergång: Kampen om Berlin 1945"
 •     Das Buch von Michaela Kipp: "Großreinemachen im Osten: Feindbilder in deutschen Feldpostbriefen im Zweiten Weltkrieg"
 •     Петербургская газета "Женщины на службе в Третьем Рейхе"
 •     Володимир Поліщук "Зроблено в Єлисаветграді"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Katalog zur Dauerausstellung / Каталог постоянной экспозиции
 •     Clarissa Schnabel "The life and times of Marta Dietschy-Hillers"
 •     Еврейский музей и центр толерантности. Группа по работе с архивными документами 
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Bok / eBok: Anders Bergman & Emelie Perland "365 dagar: Utdrag ur kända och okända dagböcker"
 •     РИА Новости "Освободители Германии"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski  "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     Das Buch von Miriam Gebhardt "Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs"
 •     Petra Tabarelli "Vladimir Gelfand"
 •     Das Buch von Martin Stein "Die sowjetische Kriegspropaganda 1941 - 1945 in Ego-Dokumenten"
 •     The German Quarterly "Philomela’s Legacy: Rape, the Second World War, and the Ethics of Reading"
 •     MAZ LOKAL "Archäologische Spuren der Roten Armee in Brandenburg"
 •     Deutsches Historisches Museum "1945 – Niederlage. Befreiung. Neuanfang. Zwölf Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg"
 •     День за днем "Дневник лейтенанта Гельфанда"
 •     BBC News "The rape of Berlin" / BBC Mundo / BBC O`zbek  / BBC Brasil / BBC فارْسِى "تجاوز در برلین"
 •     Echo24.cz "Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie"
 •     The Telegraph "The truth behind The Rape of Berlin"
 •     BBC World Service "The Rape of Berlin"
 •     ParlamentniListy.cz "Mrzačení, znásilňování, to všechno jsme dělali. Český server připomíná drsné paměti sovětského vojáka"
 •     WordPress.com "Termina a Batalha de Berlim"
 •     Dnevnik.hr "Podignula je suknju i kazala mi: 'Spavaj sa mnom. Čini što želiš! Ali samo ti"                  
 •     ilPOST "Gli stupri in Germania, 70 anni fa"
 •     上 海东方报业有限公司 70年前苏军强奸了十万柏林妇女?很多人仍在寻找真相
 •     연합뉴스 "BBC: 러시아군, 2차대전때 독일에서 대규모 강간"
 •     Telegraf "SPOMENIK RUSKOM SILOVATELJU: Nemci bi da preimenuju istorijsko zdanje u Berlinu?"
 •    Múlt-kor "A berlini asszonyok küzdelme a szovjet erőszaktevők ellen"
 •     Noticiasbit.com "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Museumsportal Berlin "Landsberger Allee 563, 21. April 1945"
 •     Caldeirão Político "70 anos após fim da guerra, estupro coletivo de alemãs ainda é episódio pouco conhecido"
 •     Nuestras Charlas Nocturnas "70 aniversario del fin de la II Guerra Mundial: del horror nazi al terror rojo en Alemania"
 •     W Radio "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     La Tercera "BBC: El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Noticias de Paraguay "El drama de las alemanas violadas por tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial"
 •     Cnn Hit New "The drama hidden mass rape during the fall of Berlin"
 •     Dân Luận "Trần Lê - Hồng quân, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin 1945"
 •     Český rozhlas "Temná stránka sovětského vítězství: znásilňování Němek"
 •     Historia "Cerita Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     G'Le Monde "Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Красная армия в Европе"
 •     Der Freitag "Eine Schnappschussidee"
 •     باز آفريني واقعيت ها  "تجاوز در برلین"
 •     Quadriculado "O Fim da Guerra e o início do Pesadelo. Duas narrativas sobre o inferno"    
 •     Majano Gossip "PER NON DIMENTICARE…….. LE PORCHERIE COMUNISTE !!!!!"
 •     Русская Германия "Я прижал бедную маму к своему сердцу и долго утешал"
 •     Das Buch von Nicholas Stargardt "Der deutsche Krieg: 1939 - 1945"
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"
 •     Das Buch "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     BBC Русская служба "Изнасилование Берлина: неизвестная история войны" / BBC Україна "Зґвалтування Берліна: невідома історія війни"
 •     Гефтер. "Олег Будницкий: «Дневник, приятель дорогой!» Военный дневник Владимира Гельфанда"
 •     Гефтер "Владимир Гельфанд. Дневник 1942 года"
 •     BBC Tiếng Việt "Lính Liên Xô 'hãm hiếp phụ nữ Đức'"
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Дневники лейтенанта Гельфанда"
 •     Renato Furtado "Soviéticos estupraram 2 milhões de mulheres alemãs, durante a Guerra Mundial"
 •     Вера Дубина "«Обыкновенная история» Второй мировой войны: дискурсы сексуального насилия над женщинами оккупированных территорий"
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Презентация книги Владимира Гельфанда «Дневник 1941-1946»"
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Атака"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Бой"
 •     
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Победа"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. Эпилог
 •     Труд "Покорность и отвага: кто кого?"
 •     Издательский Дом «Новый Взгляд» "Выставка подвига"
 •     Katalog NT "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне " - собрание уникальных документов"
 •     Вести "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" - собрание уникальных документов"
 •     Радио Свобода "Бесценный графоман"
 •     Вечерняя Москва "Еще раз о войне"
 •     РИА Новости "Выставка про евреев во время ВОВ открывается в Еврейском музее"
 •     Телеканал «Культура» "Евреи в Великой Отечественной войне" проходит в Москве"
 •     Россия HD "Вести в 20.00"
 •     GORSKIE "В Москве открылась выставка "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Aгентство еврейских новостей "Евреи – герои войны"
 •     STMEGI TV "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Независимая газета "Война Абрама"
 •     Revista de Historia "El lado oscuro de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial"
 •     Лехаим "Война Абрама"
 •     Libertad USA "El drama de las alemanas: violadas por tropas soviéticas en 1945 y violadas por inmigrantes musulmanes en 2016"
 •     НГ Ex Libris "Пять книг недели"
 •     Брестский Курьер "Фамильное древо Бреста. На перекрестках тех дорог…"
 •     Полит.Ру "ProScience: Олег Будницкий о народной истории войны"
 •     Олена Проскура "Запiзнiла сповiдь"
 •     Полит.Ру "ProScience: Возможна ли научная история Великой Отечественной войны?"
 •     Das Buch "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     Ahlul Bait Nabi Saw "Kisah Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     北京北晚新视觉传媒有限公司 "70年前苏军强奸了十万柏林妇女?"
 •     Преподавание истории в школе "«О том, что происходило…» Дневник Владимира Гельфанда"
 •     Вестник НГПУ "О «НЕУБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЙ» ИЗ ПОМЕТ: (Высокая лексика в толковых словарях русского языка XX-XXI вв.)"
 •     Archäologisches Landesmuseum Brandenburg "Zwischen Krieg und Frieden" / "Между войной и миром"
 •     Российская газета "Там, где кончается война"
 •     Народный Корреспондент "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат: правда про "2 миллиона изнасилованых немок"
 •     Fiona "Военные изнасилования — преступления против жизни и личности"
 •     军情观察室 "苏军攻克柏林后暴行妇女遭殃,战争中的强奸现象为什么频发?"
 •     Независимая газета "Дневник минометчика"
 •     Независимая газета "ИСПОДЛОБЬЯ: Кризис концепции"
 •     Olhar Atual "A Esquerda a história e o estupro"
 •     The book of Stefan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn, Olivier Wieviorka "Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947"
 •     Steemit "Berlin Rape: The Hidden History of War"
 •     Estudo Prático "Crimes de estupro na Segunda Guerra Mundial e dentro do exército americano"
 •     Громадське радіо "Насильство над жінками під час бойових дій — табу для України"
 •     InfoRadio RBB "Geschichte in den Wäldern Brandenburgs"
 •     "شگفتی های تاریخ است "پشت پرده تجاوز به زنان برلینی در پایان جنگ جهانی دوم
 •     Hans-Jürgen Beier gewidmet "Lehren – Sammeln – Publizieren"
 •     Русский вестник "Искажение истории: «Изнасилованная Германия»"
 •     凯迪 "推荐《柏林女人》与《五月四日》影片"
 •     Vix "Estupro de guerra: o que acontece com mulheres em zonas de conflito, como Aleppo?"
 •    企业头条 "柏林战役后的女人"
 •     腾讯公司  "二战时期欧洲, 战胜国对战败国的十万妇女是怎么处理的!"
 •     El Nuevo Accion "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     Periodismo Libre "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     DE Y.OBIDIN "Какими видели европейских женщин советские солдаты и офицеры (1944-1945 годы)?"
 •     歷史錄 "近1萬女性被強姦致死,女孩撩開裙子說:不下20個男人戳我這兒"
 •     NewConcepts Society "Можно ли ставить знак равенства между зверствами гитлеровцев и зверствами советских солдат?"
 •     搜狐 "二战时期欧洲,战胜国对战败国的妇女是怎么处理的"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Начало войны. Личные источники"
 •     Журнал "Огонёк" "Эго прошедшей войны"
 •     Уроки истории. XX век "Книжный дайджест «Уроков истории»: советский антисемитизм"
 •     Свободная Пресса "Кто кого насиловал в Германии"
 •     Озёрск.Ru "Война и немцы"
 •     Імекс-ЛТД "Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти"
 •     יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה "Vladimir Gelfand"
 •     Atchuup! "Soviet soldiers openly sexually harass German woman in Leipzig after WWII victory, 1945"
 •     Книга Мириам Гебхардт "Когда пришли солдаты. Изнасилование немецких женщин в конце Второй мировой войны"
 •     Coffe Time "Женщины освобождённой"
 •     Дилетант "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Feldgrau.Info - Bоенная история "Подборка"
 •     Вечерний Брест "В поисках утраченного времени. Солдат Победы Аркадий Бляхер. Часть 9. Нелюбовь"
 •     Аргументы недели "Всю правду знает только народ. Почему фронтовые дневники совсем не похожи на кино о войне"
 •     VietInfo "Hồng quân, Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945"
 •     Книга: Виталий Дымарский, Владимир Рыжков "Лица войны"
 •     Dozor "Про День Перемоги в Кіровограді, фейкових ветеранів і "липове" примирення"
 •     TARINGA! "Las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     ВолиньPost "Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року"
 •     Anews "Молодые воспринимают войну в конфетном обличии"
 •     RTVi "«Война эта будет дикая». Что писали 22 июня 1941 года в дневниках"
 •     Tribun Manado "Nasib Kelam Perempuan Jerman Usai Nazi Kalah, Gadis Muda, Wanita Tua dan Hamil Diperkosa Bergantian"
 •     The book of Elisabeth Krimmer "German Women's Life Writing and the Holocaust: Complicity and Gender in the Second World War"
 •     ViewsBros  "WARTIME VIOLENCE AGAINST WOMEN"
 •     Mail Online "Mass grave containing 1,800 German soldiers who perished at the Battle of Stalingrad is uncovered in Russia - 75 years after WWII's largest confrontation claimed 2 mln lives"
 •     Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H "Nga: Sửa ống nước, phát hiện 1.800 hài cốt của trận đánh đẫm máu nhất lịch sử"
 •     LGMI News "Pasang Pipa Air, Tukang Temukan Kuburan Masal 1.837 Tentara Jerman"
 •     Quora "¿Cuál es un hecho sobre la Segunda Guerra Mundial que la mayoría de las personas no saben y probablemente no quieren saber?"
 •     Музейний простiр  "Музей на Дніпрі отримав новорічні подарунки під ялинку"
 •     The book of Paul Roland "Life After the Third Reich: The Struggle to Rise from the Nazi Ruins"
 •