Hugin & Munin “En rödarmist i Tyskland"
februari 1/2007  S. 10-11
 
 

RECENSION

EN RÖDARMIST I TYSKLAND

 

Text: Jan Erik Walter
Bild:  Ersatz förlag

 

Andra världskrigets - eller det Stora Fosterländska krigets - roll i den 
sovjetiska och ryska historieskrivningen går knappast att överdriva. 
Här recenseras en bok som ger en ögonsvittnesskildring av livet som 
rysk soldat i Tyskland i slutet av och strax efter kriget.

 


 

Stark, modig, kunnig, självuppoffrande och foster­landskär idealist. Därtill helst ungkommunist eller partimedlem. Det är den bild av den sovjetiske sol­daten regimen i forna Sovjetunionen ville förmedla genom litteratur, filmer och andra media. Det var en bild, vars sanningshalt vi i min generation inte hade någon möjlighet att själva bedöma, förrän några få av oss fick möjlighet att i tjänsten besöka sovjetiska förband. Vi kunde då konstatera att den sovjetiske soldaten nog var ganska lik den svenske, i varje fall var han ingen superman. I någon mån började bilden också korrigeras i samband med tö­vädret i Sovjet under Chrusjtjov, vilket bland annat resulterade i en del filmer i början av 60-talet som fick oss att höja på ögonbrynen (till exempel Ballad om en soldat).

Det var därför följande boktitel väckte stor nyfikenhet: Tysk dagbok 1945 - 46. En sovjetisk officers anteck­ningar. Skulle boken ge ett initierat svar på frågan om de sovjetiska soldaternas uppträdande, inte bara i Tyskland utan också i de ”befriade” allierade länderna i det så kallade Östeuropa?

Boken utgörs av funderingar, upplevelser och brev, vilka nedtecknats av en viss Vladimir Gelfand. År 1942 anmälde han sig till krigstjänstgöring. Efter några år av strider och reträtter men också framgångar hamnade Gelfand som chef för en granatkastarpluton i 301. skyttedivisionen, som ingick i I. vitryska fronten under generalen, se­dermera marskalken Zjukov. Detta innebar att han hade ”turen” att delta i fälttåget mot Tysklands hu­vudstad, något som fyllde honom med viss hänfö­relse. Dessförinnan hann han befordras till löjtnant och bli fullvärdig medlem av kommunistpartiet.

Gelfand hade dock inte tänkt sig en bana som yrkesofficer. Hans håg låg mera åt det litte­rära hållet och som hängiven kommunist ville han helst ägna sig åt partiarbete och skrivande, något han också tidvis fick göra, då han så långt det gick eftersträvade befattningar, som inte alltid låg mitt i stridslinjen. Därmed inte sagt, att han skulle ha varit feg. Han deltog i åtskilliga drabbningar med livet som insats.

Den första anteckningen är daterad den 13 januari 1945 och den sista den 27 september 1946. Vi får följa hans väg via Polen in i Tyskland och Text:

mot Berlins intagande och därefter under tiden som ockupationsmaktens officer ytterligare ett drygt år efter krigsslutet.

Det är självklart intressant att ta del av det som rör sig i huvudet på en ung man under så tur­bulenta förhållanden. Gelfand var bara 22 år när Tyskland kapitulerade. Det som mest förvånar är att han överhuvudtaget hade tid att skriva ner sina anteckningar, att han hade tillgång till papper och plats att skriva. Det vittnar förstås om att krig inte bara består av drabbningar och elände utan också kunde avbrytas av tidvis ganska långa andhämtningsperioder.

Anmärkningsvärt med tanke på hans partiengagemang är, att han i sina an­teckningar inte berör ideologiska frå­gor och att han gärna tar upp, att han mycket ofta kommer i konflikt med sina överordnade och officerskamrater. Om många har han hårda ord att säga, och han föraktar de ögontjänare, som det enligt honom fanns gott av i leden. Flera gånger klagar han på att andra fått medaljer men inte han. Överlag får man ett intryck av virrvarr, dåligt ledarskap och dålig disciplin i Röda armén. Hans motgångar - han hade ju också viss medgång - kan möjligen förklaras av hans något komplicerade personlighet. Dock berör han knappast att anledningen också kunde ha varit hans judiska bakgrund. Ty redan nu tilltar en antisemitism som tog sig åtskilliga drastiska uttryck under efterkrigs­tiden.

Intressant är hans syn på tyskar, som ju offici­ellt skulle hatas. Något hat finns inte. Han uppvaktar rentav gärna tyska flickor och umgås utan fördomar med folket i det ockuperade landet. Han var noga med att uppträda korrekt mot de besegrade, vilket - enligt vad han själv uppger - knappast kan sägas om många av hans kolleger i Röda armén. Kanske hans bakgrund och internationalistiska syn, som ju präglade en och annan kommunistisk entusiast på 30-talet, hade en del i detta. Icke desto mindre läng­tade han hem, både till sina (frånskilda) föräldrar och till själva landet. Och om Ryssland kritiserades av tyskar i folkvimlet, ställde han alltid upp till rys­sarnas försvar.

I boken får man också en bild av det djupa mänskliga och moraliska förfall och den illusionslöshet, som drabbade tyskarna efter krigsförlusten, liksom befolkningens materiella nöd. Frågan är för­stås om ryssarna hade det så mycket bättre materi­ellt sett. Lite av detta skymtar också fram i Gelfands anteckningar om penningförsändelser till anhöriga och inköp av föremål som de utblottade tyskarna sålde för en spottstyver på gator och torg. Men rys­sarna kunde åtminstone trösta sig med segerns söt­ma.

Ockupationstiden för hans del präglas, att döma av hans anteckningar, av måhända ännu större planlöshet än tidigare. Man får en känsla av att man inte riktigt visste vad man skulle göra av honom. Kanske ett uttryck för den inställning om männis­kans ringa värde, som man sett flera exempel på i det sovjetiska samhället.

Man kan beklaga, att Gelfand inte bearbetat sina anteckningar och gjort regelrätta memoarer av dem, i all synnerhet som han ju själv gärna fram­ställde sig som författare. Nu blir intrycket något kalejdoskopiskt och man tappar ibland samman­hanget. Det uppvägs dock av att boken försetts med initierade kommentarer och en kortfattad biografi över Gelfand av Elke Zjerstjanoj.

För Hugin & Munins läsare kan det vara av särskilt intresse att boken på ett mycket förtjänst­fullt sätt översatts från ryska av Lars Wiklund, före detta chef för Försvarets tolkskola.

 

Vladimir Gelfand
Tysk dagbok 1945-46.
En sovjetisk officers anteckningar.
Urval och kommentarer: Elke Zjerstjanoj.
Översättning: Lars Wiklund
Ersatz
ISBN 10:91-88858-21-9

FM UndSäkC
F
örsvarets Tolkskola
Box
611
751 25
UPPSALA

Tel: 018-19 60 00 (vxl).
E-post: thomas.rosen@mil.se

För festkommittén
Thomas Rosén

Hugin & Munin är Befälsföreningen Militärtolkars medlemstidning.
Tidningen distribueras i tryckt format till föreningens medlemmar,
men finns också på www.militartolkar.org i PDF-format.

Redaktör


© Hugin & Munin 2007

               

           

 
 
 
 

 

КРАСНОАРМЕЕЦ В ГЕРМАНИИТекст: Ян Эрик Вальтер
Фото: Ersatz издателей

 

Вторая мировая война - или Великой Отечественной войны - роль
Советская и русская историография вряд ли можно преувеличить.
Вот, обзор, книга, которая дает отчет очевидца жизни,
Русский солдат в Германии в конце и сразу после войны.
 Сильный, храбрый, опытный, самопожертвование и патриотизм идеалист резки. Кроме того, любой ungkommunist или членом партии. Это образ советского солдата режим в бывшем Советском Союзе хотел передать через литературу, кино и другие средства массовой информации. Это была картина, в правдивости которых мы моего поколения не было усмотрению продлить, пока мало кто из нас имел возможность зайти на сайт советских войск. Тогда мы могли бы сказать, что советский солдат был, вероятно, очень похож на шведский, по крайней мере, он не был сверхчеловеком. В некоторой степени, картина стала быть исправлена ​​в оттепели в Советском Союзе при Хрущеве, который, среди прочего привели к некоторым фильмам в начале 60 века, которые привели нас к поднять брови (например, Баллада о солдате).

Вот почему следующее название книги вызвали большое любопытство: Немецкий дневник 1945 - 46. Советского офицера заметки. Будет ли книга дать обоснованный ответ на вопрос о поведении советских солдат, не только в Германии, но и в "освобожденных" стран-союзников в так называемой Восточной Европе?

Книга состоит из идеями, опытом и буквы, как сообщил некто Владимир Гельфанд. В 1942 году он вступил в военную службу. После нескольких лет сражения и отступления, но и успехи Гельфанд конечном итоге, как глава минометного взвода в триста первой стрелковой дивизии, которая была частью I. Белорусского фронта под командованием генерала, впоследствии маршала Жукова. Это означало, что он был "повезло" принять участие в кампании против столицы Германии, которая наполнила его с некоторым энтузиазмом. До этого он успел быть произведен в лейтенанты и стать полноправным членом коммунистической партии.

Гельфанд не думал о карьере профессионального офицера. Его ум был более к литературной стороне и, как благочестивый коммунист, он хотел временами заниматься партийной работой и писать, то, что он тоже иногда надо делать, когда он дошел до желаемой позиции, которые не всегда лежали в середине линии фронта. Тем не менее, он был бы трусливым. Он участвовал в нескольких сражениях их жизни.

Первая запись от 13 января 1945 года и последняя 27 сентября 1946 года. Мы следуем его путь через Польшу в Германию и текст:

против приема Берлине, а затем в то время как оккупационные силы офицер дальнейшего примерно через год после окончания войны.

Очевидно, интересно принять к сведению, что происходит в сознании молодого человека в таких турбулентных условиях. Гельфанду было всего 22 года, когда Германия капитулировала. Что самое удивительное в том, что он даже не успел записать свои записи, он имел доступ к бумаге и место, чтобы писать. Это свидетельствует о войне не только состоит из столкновений и страданий, но также может быть прерван время от времени, а длительный период передышки.

Примечательно, учитывая приверженность своей партии, что он в своих записках не относятся к идеологическим вопросам и что он будет заниматься, он очень часто вступают в конфликт с начальством и сослуживцами. Если много, он имеет резкие слова сказать, и он презирает глаза слуге, который, по его словам, было много сустава. Несколько раз он жалуется, что другие получили медали, но не он. В целом, складывается впечатление путаницы, плохое руководство и низкая дисциплина в Красной Армии. Его несчастье - у него были также некоторые процветания - можно объяснить его довольно сложной личностью. Тем не менее, опасения, что поэтому он вряд ли был в свое еврейское происхождение. На данный момент выбирает один антисемитизма, который сделал несколько резких выражений в послевоенный период.

Интересно, что его взгляд на немцев, которые бы официально ненавидел. Что-то ненависти не существует. Он ухаживает даже нравится немецким девушкам и общается без предрассудков с населением оккупированных стран. Он был осторожен, чтобы правильно вести себя по отношению к побежденным, которая - как говорит он, - вряд ли можно сказать и о многих его коллегах в Красной Армии. Возможно, его фон и интернационального видения, которые чеканились случайные коммунистических энтузиастов в 30-х годах, имели в этом участие. Тем не менее, ему хотелось домой, как его (развод) родителей и самой страны. И если Россия подверглась критике со стороны немцев в толпе, он положил всегда до обороны России.

В книге вы также получите картину глубокого человеческого и морального разложения и иллюзии, которая постигла немцев после войны потерь, а также физические страдания населения. Вопрос, является ли русским было настолько лучше в материальном плане. Часть этого может быть увидел также отмечено в Gelfands заметки на денежные переводы родственникам и покупки предметов, которые они обездоленных немцы продали за бесценок на улице. Но русские могли по крайней мере утешать себя сладость победы.

Род занятий время в свою очередь, характеризуется, судя по его записи, из, возможно, даже больше, чем раньше бесцельности. Складывается ощущение, что никто не знал, что с ним делать. Может быть, это отражение отношения небольшую ценность человека, как мы уже видели несколько примеров в советском обществе.

Можно сожалеть, что Гельфанд не обрабатываются его записи и сделал прямой воспоминания о них, тем более, что он сам с удовольствием представил себя в качестве писателя. Теперь впечатление чего-то калейдоскопической и иногда вы теряете контекст. Это компенсируется тем, что книга снабжена обоснованные комментарии и краткие биографии Гельфанда по Elke Zjerstjanoj.

Для Hugin и Munins читатели могут представлять особый интерес к книге в очень похвальным образом перевод с русского Ларс Виклунд, бывший директор школы Язык обороны.

© Hugin & Munin 2007

 

 

 

 

 •     Dr. Elke Scherstjanoi "Ein Rotarmist in Deutschland"
 •     Stern  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Märkische Allgemeine  "Hinter den Kulissen"
 •     Das Erste /TV/ "Kulturreport"
 •     Berliner Zeitung  "Besatzer, Schöngeist, Nervensäge, Liebhaber"
 •     SR 2 KulturRadio  "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Die Zeit  "Wodka, Schlendrian, Gewalt"
 •     Jüdische Allgemeine  "Aufzeichnungen im Feindesland"
 •     Mitteldeutsche Zeitung  "Ein rotes Herz in Uniform"
 •     Unveröffentlichte Kritik  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten vom Umgang mit den Deutschen"
 •     Bild  "Auf Berlin, das Besiegte, spucke ich!"
 •     Das Buch von Gregor Thum "Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert"
 •     Flensborg Avis  "Set med en russisk officers øjne"
 •     Ostsee Zeitung  "Das Tagebuch des Rotarmisten"
 •     Leipziger Volkszeitung  "Das Glück lächelt uns also zu!"
 •     Passauer Neue Presse "Erinnerungspolitischer Gezeitenwechsel"
 •     Lübecker Nachrichten  "Das Kriegsende aus Sicht eines Rotarmisten"
 •     Lausitzer Rundschau  "Ich werde es erzählen"
 •     Leipzigs-Neue  "Rotarmisten und Deutsche"
 •     SWR2 Radio ART: Hörspiel
 •     Kulturation  "Tagebuchaufzeichnungen eines jungen Sowjetleutnants"
 •     Der Tagesspiegel  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR  "Bücher Journal"
 •     Kulturportal  "Chronik"
 •     Sächsische Zeitung  "Bitterer Beigeschmack"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Krieg und Kriegsende aus russischer Sicht"
 •     Berliner Zeitung  "Die Deutschen tragen alle weisse Armbinden"
 •     MDR  "Deutschland-Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Jüdisches Berlin  "Das Unvergessliche ist geschehen" / "Личные воспоминания"
 •     Süddeutsche Zeitung  "So dachten die Sieger"
 •     Financial Times Deutschland  "Aufzeichnungen aus den Kellerlöchern"
 •     Badisches Tagblatt  "Ehrliches Interesse oder narzisstische Selbstschau?"
 •     Freie Presse  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Nordkurier/Usedom Kurier  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten ungefiltert"
 •     Nordkurier  "Tagebuch, Briefe und Erinnerungen"
 •     Ostthüringer Zeitung  "An den Rand geschrieben"
 •     Potsdamer Neueste Nachrichten  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR Info. Forum Zeitgeschichte "Features und Hintergründe"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Politische Literatur. Lasse mir eine Dauerwelle machen"
 •     Konkret "Watching the krauts. Emigranten und internationale Beobachter schildern ihre Eindrücke aus Nachkriegsdeutschland"
 •     Dagens Nyheter  "Det oaendliga kriget"
 •     Utopie-kreativ  "Des jungen Leutnants Deutschland - Tagebuch"
 •     Neues Deutschland  "Berlin, Stunde Null"
 •     Webwecker-bielefeld  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Südkurier  "Späte Entschädigung"
 •     Online Rezension  "Das kriegsende aus der Sicht eines Soldaten der Roten Armee"
 •     Saarbrücker Zeitung  "Erstmals: Das Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Neue Osnabrücker Zeitung  "Weder Brutalbesatzer noch ein Held"
 •     Thüringische Landeszeitung  "Vom Alltag im Land der Besiegten"
 •     Das Argument "Wladimir Gelfand: Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Deutschland Archiv: Zeitschrift für das vereinigte Deutschland  "Betrachtungen eines Aussenseiters"
 •     Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Rezensionen
 •     Online Rezensionen. Die Literaturdatenbank
 •     Literaturkritik  "Ein siegreicher Rotarmist"
 •     RBB Kulturradio  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Українська правда  "Нульовий варiант" для ветеранiв вiйни" / Комсомольская правда "Нулевой вариант" для ветеранов войны"
 •     Dagens Nyheter.  "Vladimir Gelfand. Tysk dagbok 1945-46"
 •     Ersatz  "Tysk dagbok 1945-46 av Vladimir Gelfand"
 •     Borås Tidning  "Vittnesmåil från krigets inferno"
 •     Sundsvall (ST)  "Solkig skildring av sovjetisk soldat frеn det besegrade Berlin"
 •     Helsingborgs Dagblad  "Krigsdagbok av privat natur"
 •     2006 Bradfor  "Conference on Contemporary German Literature"
 •     Spring-2005/2006 Foreign Rights, German Diary 1945-1946
 •     Flamman  "Dagbok kastar tvivel över våldtäktsmyten"
 •     Expressen  "Kamratliga kramar"
 •     Expressen Kultur  "Under våldets täckmantel"
 •     Lo Tidningen  "Krigets vardag i röda armén"
 •     Tuffnet Radio  "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Norrköpings Tidningar  "En blick från andra sidan"
 •     Expressen Kultur  "Den enda vägens historia"
 •     Expressen Kultur  "Det totalitära arvet"
 •     Allehanda  "Rysk soldatdagbok om den grymma slutstriden"
 •     Ryska Posten  "Till försvar för fakta och anständighet"
 •     Hugin & Munin  "En rödarmist i Tyskland"
 •     Theater "Das deutsch-russische Soldatenwörtebuch" / Театр  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     SWR2 Radio "Journal am Mittag"
 •     Berliner Zeitung  "Dem Krieg den Krieg erklären"
 •     Die Tageszeitung  "Mach's noch einmal, Iwan!"
 •     The book of Paul Steege: "Black Market, Cold War: Everyday Life in Berlin, 1946-1949"
 •     Телеканал РТР "Культура":  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     Аргументы и факты  "Есть ли правда у войны?"
 •     RT "Russian-German soldier's phrase-book on stage in Moscow"
 •     Утро.ru  "Контурная карта великой войны"
 •     Телеканал РТР "Культура"  "Широкий формат с Ириной Лесовой"
 •     Museum Berlin-Karlshorst  "Das Haus in Karlshorst. Geschichte am Ort der Kapitulation"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Rote Fahnen über Potsdam 1933 - 1989: Lebenswege und Tagebücher"
 •     Das Buch von Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach: "Terra Transoderana: Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska"
 •     Das Buch von Sven Reichardt & Malte Zierenberg: "Damals nach dem Krieg Eine Geschichte Deutschlands - 1945 bis 1949"
 •     Lothar Gall & Barbara Blessing: "Historische Zeitschrift Register zu Band 276 (2003) bis 285 (2007)"
 •     Kollektives Gedächtnis "Erinnerungen an meine Cousine Dora aus Königsberg"
 •     Das Buch von Ingeborg Jacobs: "Freiwild: Das Schicksal deutscher Frauen 1945" 
 •     Закон i Бiзнес "Двічі по двісті - суд честі"
 •     Радио Свобода "Красная армия. Встреча с Европой"
 •     DEP "Stupri sovietici in Germania /1944-45/"
 •     Explorations in Russian and Eurasian History "The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945"
 •     DAMALS "Deutschland-Tagebuch 1945-1946"
 •     Das Buch von Pauline de Bok: "Blankow oder Das Verlangen nach Heimat"
 •     Das Buch von Ingo von Münch: "Frau, komm!": die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Schwarzmondnacht: Authentische Tagebücher berichten (1933-1953). Nazidiktatur - Sowjetische Besatzerwillkür"
 •     История государства  "Миф о миллионах изнасилованных немок"
 •     Das Buch Alexander Häusser, Gordian Maugg: "Hungerwinter: Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47"
 •     Heinz Schilling: "Jahresberichte für deutsche Geschichte: Neue Folge. 60. Jahrgang 2008"
 •     Jan M. Piskorski "WYGNAŃCY: Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie"
 •     Deutschlandradio "Heimat ist dort, wo kein Hass ist"
 •     Journal of Cold War Studies "Wladimir Gelfand, Deutschland-Tagebuch 1945–1946: Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне. Солдатские дневники"
 •     Частный Корреспондент "Победа благодаря и вопреки"
 •     Перспективы "Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны: память, дискурс, орудие политики"
 •     Радиостанция Эхо Москвы & RTVi "Не так" с Олегом Будницким: Великая Отечественная - солдатские дневники"
 •     Books Llc "Person im Zweiten Weltkrieg /Sowjetunion/ Georgi Konstantinowitsch Schukow, Wladimir Gelfand, Pawel Alexejewitsch Rotmistrow"
 •     Das Buch von Jan Musekamp: "Zwischen Stettin und Szczecin - Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005"
 •     Encyclopedia of safety "Ladies liberated Europe in the eyes of Russian soldiers and officers (1944-1945 gg.)"
 •     Азовские греки "Павел Тасиц"
 •     Вестник РГГУ "Болезненная тема второй мировой войны: сексуальное насилие по обе стороны фронта"
 •     Das Buch von Jürgen W. Schmidt: "Als die Heimat zur Fremde wurde"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне: от советского к еврейскому?"
 •     Gedenkstätte/ Museum Seelower Höhen "Die Schlacht"
 •     The book of Frederick Taylor "Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany"
 •     Огонёк "10 дневников одной войны"
 •     The book of Michael Jones "Total War: From Stalingrad to Berlin"
 •     Das Buch von Frederick Taylor "Zwischen Krieg und Frieden: Die Besetzung und Entnazifizierung Deutschlands 1944-1946"
 •     WordPress.com "Wie sind wir Westler alt und überklug - und sind jetzt doch Schmutz unter ihren Stiefeln"
 •     Åke Sandin "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Олег Будницкий: "Архив еврейской истории" Том 6. "Дневники"
 •     Michael Jones: "El trasfondo humano de la guerra: con el ejército soviético de Stalingrado a Berlín"
 •     Das Buch von Jörg Baberowski: "Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt"
 •     Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft "Gewalt im Militar. Die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg"
 •     Ersatz-[E-bok] "Tysk dagbok 1945-46"
 •     The book of Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin: "Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914-1945"
 •     Елена Сенявская "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат и офицеров (1944-1945 гг.)"
 •     The book of Raphaelle Branche, Fabrice Virgili: "Rape in Wartime (Genders and Sexualities in History)"
 •     БезФорматаРу "Хоть бы скорей газетку прочесть"
 •     Все лечится "10 миллионов изнасилованных немок"
 •     Симха "Еврейский Марк Твен. Так называли Шолома Рабиновича, известного как Шолом-Алейхем"
 •     Annales: Nathalie Moine "La perte, le don, le butin. Civilisation stalinienne, aide étrangère et biens trophées dans l’Union soviétique des années 1940"
 •     Das Buch von Beata Halicka "Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945 - 1948"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     "آسو  "دشمن هرگز در نمی‌زن
 •     Уроки истории. ХХ век. Гефтер. "Антисемитизм в СССР во время Второй мировой войны в контексте холокоста"
 •     Ella Janatovsky "The Crystallization of National Identity in Times of War: The Experience of a Soviet Jewish Soldier"
 •     Всеукраинский еженедельник Украина-Центр "Рукописи не горят"
 •     Ljudbok / Bok / eBok: Niclas Sennerteg "Nionde arméns undergång: Kampen om Berlin 1945"
 •     Das Buch von Michaela Kipp: "Großreinemachen im Osten: Feindbilder in deutschen Feldpostbriefen im Zweiten Weltkrieg"
 •     Петербургская газета "Женщины на службе в Третьем Рейхе"
 •     Володимир Поліщук "Зроблено в Єлисаветграді"
 •     Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст. Каталог постоянной экспозиции / Katalog zur Dauerausstellung
 •     Clarissa Schnabel "The life and times of Marta Dietschy-Hillers"
 •     Еврейский музей и центр толерантности. Группа по работе с архивными документами
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Bok / eBok: Anders Bergman & Emelie Perland "365 dagar: Utdrag ur kända och okända dagböcker"
 •     РИА Новости "Освободители Германии"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     Das Buch von Miriam Gebhardt "Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs"
 •     Petra Tabarelli "Vladimir Gelfand"
 •     Das Buch von Martin Stein "Die sowjetische Kriegspropaganda 1941 - 1945 in Ego-Dokumenten"
 •     The German Quarterly "Philomela’s Legacy: Rape, the Second World War, and the Ethics of Reading"
 •     MAZ LOKAL "Archäologische Spuren der Roten Armee in Brandenburg"
 •     Deutsches Historisches Museum "1945 – Niederlage. Befreiung. Neuanfang. Zwölf Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg"
 •     День за днем "Дневник лейтенанта Гельфанда"
 •     BBC News "The rape of Berlin" / BBC Mundo / BBC O`zbek / BBC Brasil / BBC فارْسِى "تجاوز در برلین" 
 •     Echo24.cz "Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie"
 •     The Telegraph "The truth behind The Rape of Berlin"
 •     BBC World Service "The Rape of Berlin"
 •     ParlamentniListy.cz "Mrzačení, znásilňování, to všechno jsme dělali. Český server připomíná drsné paměti sovětského vojáka"
 •     WordPress.com "Termina a Batalha de Berlim"
 •     Dnevnik.hr "Podignula je suknju i kazala mi: 'Spavaj sa mnom. Čini što želiš! Ali samo ti"
 •     ilPOST "Gli stupri in Germania, 70 anni fa"
 •     上海东方报业有限公司 70年前苏军强奸了十万柏林妇女?很多人仍在寻找真相
 •     연합뉴스 "BBC: 러시아군, 2차대전때 독일에서 대규모 강간"
 •     Telegraf "SPOMENIK RUSKOM SILOVATELJU: Nemci bi da preimenuju istorijsko zdanje u Berlinu?"
 •    Múlt-kor "A berlini asszonyok küzdelme a szovjet erőszaktevők ellen
 •     Noticiasbit.com "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Museumsportal Berlin "Landsberger Allee 563, 21. April 1945"
 •     Caldeirão Político "70 anos após fim da guerra, estupro coletivo de alemãs ainda é episódio pouco conhecido"
 •     Nuestras Charlas Nocturnas "70 aniversario del fin de la II Guerra Mundial: del horror nazi al terror rojo en Alemania"
 •     W Radio "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     La Tercera "BBC: El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Noticias de Paraguay "El drama de las alemanas violadas por tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial"
 •     Cnn Hit New "The drama hidden mass rape during the fall of Berlin"
 •     Dân Luận "Trần Lê - Hồng quân, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin 1945"
 •     Český rozhlas "Temná stránka sovětského vítězství: znásilňování Němek"
 •     Historia "Cerita Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     G'Le Monde "Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Красная армия в Европе"
 •     Der Freitag "Eine Schnappschussidee"
 •     باز آفريني واقعيت ها  "تجاوز در برلین"
 •     Quadriculado "O Fim da Guerra e o início do Pesadelo. Duas narrativas sobre o inferno"
 •     Majano Gossip "PER NON DIMENTICARE…….. LE PORCHERIE COMUNISTE !!!!!"
 •     Русская Германия "Я прижал бедную маму к своему сердцу и долго утешал"
 •     Das Buch von Nicholas Stargardt "Der deutsche Krieg: 1939 - 1945"
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"
 •     Книга "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     BBC Русская служба "Изнасилование Берлина: неизвестная история войны"BBC Україна "Зґвалтування Берліна: невідома історія війни"
 •     Гефтер "Олег Будницкий: «Дневник, приятель дорогой!» Военный дневник Владимира Гельфанда"
 •     Гефтер "Владимир Гельфанд. Дневник 1942 года
 •     BBC Tiếng Việt "Lính Liên Xô 'hãm hiếp phụ nữ Đức'"
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Дневники лейтенанта Гельфанда"
 •     Renato Furtado "Soviéticos estupraram 2 milhões de mulheres alemãs, durante a Guerra Mundial"
 •     Вера Дубина "«Обыкновенная история» Второй мировой войны: дискурсы сексуального насилия над женщинами оккупированных территорий"  
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Презентация книги Владимира Гельфанда «Дневник 1941-1946»" 
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Евреи в Великой Отечественной войне"  
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Атака"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Бой"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Победа"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. Эпилог
 •     Труд "Покорность и отвага: кто кого?"
 •     Издательский Дом «Новый Взгляд» "Выставка подвига"
 •     Katalog NT "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне " - собрание уникальных документов"
 •     Вести "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" - собрание уникальных документов"
 •     Радио Свобода "Бесценный графоман"
 •     Вечерняя Москва "Еще раз о войне"
 •     РИА Новости "Выставка про евреев во время ВОВ открывается в Еврейском музее"
 •     Телеканал «Культура» "Евреи в Великой Отечественной войне" проходит в Москве"
 •     Россия HD "Вести в 20.00"
 •     GORSKIE "В Москве открылась выставка "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Aгентство еврейских новостей "Евреи – герои войны"
 •     STMEGI TV "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Независимая газета "Война Абрама"
 •     Revista de Historia "El lado oscuro de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial"
 •     Лехаим "Война Абрама"
 •     Libertad USA "El drama de las alemanas: violadas por tropas soviéticas en 1945 y violadas por inmigrantes musulmanes en 2016"
 •     НГ Ex Libris "Пять книг недели"
 •     Брестский Курьер "Фамильное древо Бреста. На перекрестках тех дорог…"
 •     Полит.Ру "ProScience: Олег Будницкий о народной истории войны"
 •     Олена Проскура "Запiзнiла сповiдь"
 •     Полит.Ру "ProScience: Возможна ли научная история Великой Отечественной войны?"
 •     Книга "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     Ahlul Bait Nabi Saw "Kisah Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     北京北晚新视觉传媒有限公司 "70年前苏军强奸了十万柏林妇女?"
 •     Преподавание истории в школе "«О том, что происходило…» Дневник Владимира Гельфанда"
 •     Вестник НГПУ "О «НЕУБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЙ» ИЗ ПОМЕТ: (Высокая лексика в толковых словарях русского языка XX-XXI вв.)"
 •     Archäologisches Landesmuseum Brandenburg "Zwischen Krieg und Frieden" / "Между войной и миром"
 •     Российская газета "Там, где кончается война"
 •     Народный Корреспондент "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат: правда про "2 миллиона изнасилованых немок"
 •     Fiona "Военные изнасилования — преступления против жизни и личности"
 •     军情观察室 "苏军攻克柏林后暴行妇女遭殃,战争中的强奸现象为什么频发?"
 •     Независимая газета "Дневник минометчика"
 •     Независимая газета "ИСПОДЛОБЬЯ: Кризис концепции"
 •     Olhar Atual "A Esquerda a história e o estupro"
 •     The book of Stefan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn, Olivier Wieviorka "Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947"
 •     Steemit "Berlin Rape: The Hidden History of War"
 •     Estudo Prático "Crimes de estupro na Segunda Guerra Mundial e dentro do exército americano"
 •     Громадське радіо "Насильство над жінками під час бойових дій — табу для України"
 •     InfoRadio RBB "Geschichte in den Wäldern Brandenburgs"
 •     "شگفتی های تاریخ است "پشت پرده تجاوز به زنان برلینی در پایان جنگ جهانی دوم
 •     Hans-Jürgen Beier gewidmet "Lehren – Sammeln – Publizieren"
 •     Русский вестник "Искажение истории: «Изнасилованная Германия»"
 •     凯迪 "推荐《柏林女人》与《五月四日》影片"
 •     Vix "Estupro de guerra: o que acontece com mulheres em zonas de conflito, como Aleppo?
 •     企业头条 "柏林战役后的女人"
 •     腾讯公司  "二战时期欧洲, 战胜国对战败国的十万妇女是怎么处理的!"
 •     El Nuevo Accion "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     Periodismo Libre "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     DE Y.OBIDIN "Какими видели европейских женщин советские солдаты и офицеры (1944-1945 годы)?"
 •     歷史錄 "近1萬女性被強姦致死,女孩撩開裙子說:不下20個男人戳我這兒"
 •     NewConcepts Society "Можно ли ставить знак равенства между зверствами гитлеровцев и зверствами советских солдат?"
 •     搜狐 "二战时期欧洲,战胜国对战败国的妇女是怎么处理的"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Начало войны. Личные источники"
 •     Журнал "Огонёк" "Эго прошедшей войны"
 •     Уроки истории. XX век "Книжный дайджест «Уроков истории»: советский антисемитизм"
 •    Свободная Пресса "Кто кого насиловал в Германии"
 •